MultiMedia

Kies uit het submenu hierboven of hiernaast welke foto’s u wilt bekijken.

Voor alle multimedia geldt:

Alle rechten voorbehouden.
Geen van deze items mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jongenskoor Dalfsen.

Voor informatie verwijzen we u door naar de Contact pagina.